3 квiтня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві культури України версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в Міністерстві культури України 25 березня 2014

Оцінкою якості внутрішнього аудиту в Міністерстві культури України (далі – Мінкультури) засвідчено, що в системі Міністерства функція внутрішнього аудиту перебуває на стадії розвитку. Мінкультури не в повному обсязі забезпечено виконання завдань, передбачених постановою № 1001.

Виконання функції з внутрішнього аудиту в Мінкультури покладено на самостійний Відділ, який підпорядкований заступнику Міністра – керівнику апарату, чим недотримано вимоги п. 9 постанови № 1001, відповідно до якого керівник Відділу повинен підпорядковуватися безпосередньо Міністру.

З огляду на кількість підконтрольних об'єктів в системі Мінкультури чисельність Відділу потребує збільшення. До того ж повноті реалізації функції з внутрішнього аудиту не сприяє постійна неукомплектованість Відділу та завантаження його працівників діяльністю, яка не входить до переліку завдань і функцій внутрішнього аудиту, визначеного у постанові № 1001, зокрема, проведення комісійних перевірок за дорученням керівництва Мінкультури та виконання завдань щодо запобігання та протидії корупції.

Аналіз кадрової політики засвідчив, що кадровий склад Відділу у переважній більшості не відповідає освітньо-кваліфікаційним вимогам, визначеним п. 11 постанови № 1001 та власним посадовим інструкціям.

Внутрішні організаційно-правові документи з питань внутрішнього аудиту потребують суттєвого покращення, оскільки вони фактично дублюють вимоги постанови № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту, замість конкретизації окремих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту із врахуванням специфіки галузі.

Кількість запланованих Відділом на півріччя внутрішніх аудитів була замалою, з огляду на наявну кількість людських ресурсів, і дозволяла понад дві третини робочого часу використовувати на проведення комісійних перевірок та іншу діяльність, не визначену завданнями та функціями, регламентованими постановою № 1001 та Положенням про Відділ. В результаті у ІІ півріччі 2012 року на проведення внутрішніх аудитів було витрачено лише третину робочого часу. У свою чергу, така ситуація вплинула і на скорочення термінів проведення внутрішніх аудитів, що додатково погіршило і без того не досить якісне їх проведення.

Внутрішні аудити в Мінкультури впродовж 2012 року організовувались та проводились на низькому рівні. Так, через відсутність у внутрішніх аудиторів практичних навичок та відповідних знань у сфері внутрішнього аудиту, під час проведення аудитів досліджувались лише окремі питання, аудиторські дії були поверховими, а недоліки документування не давали змогу кваліфікувати порушення та виявляти їх причини.

Загалом у діяльності внутрішнього аудиту в Мінкультури головним недоліком є відсутність аудиторської складової проведених контрольних заходів. Внутрішні аудити здійснювались лише у спосіб, аналогічний ревізіям та перевіркам фінансово-господарської діяльності, та обмежувалися викладенням описової інформації. Подальші кроки внутрішніх аудитів, а саме: здійснення комплексної оцінки діяльності суб'єктів, аналіз та дослідження причин системного вчинення порушень та визначення механізмів внутрішнього контролю, спрямованих на недопущення (або мінімізацію таких порушень у майбутньому), аудитори не ставили  за мету та не проводили їх фактично. Як наслідок, суттєві порушення фінансово-господарської діяльності залишались поза увагою внутрішніх аудиторів, тоді як на тих самих об'єктах інспектори органів Держфінінспекції виявляли суттєві порушення.

Таким чином, у досліджуваному періоді діяльність Відділу з погляду фінансових показників була безрезультативною. Проведені Відділом упродовж року аудиторські дослідження не містили жодних фінансових порушень, не порушували та не аналізували проблемних питань у діяльності. Відповідно рекомендації, які надавались за результатами таких аудитів, не містили конструктивних пропозицій або відповідного алгоритму їх застосування, як це передбачено Стандартами внутрішнього аудиту.

Вищезазначене свідчить, що на даний час діяльність Відділу взагалі не впливає на покращання фінансово-господарської діяльності в системі Мінкультури, оскільки Відділом не забезпечується реалізація принципів, визначених Постановою № 1001, відповідно до якої роль внутрішнього аудиту полягає у попередженні порушень, досягненні рівня економії та ефективному і результативному досягненні визначених цілей установи.

Для налагодження здійснення функції внутрішнього аудиту в повному обсязі в системі Мінкультури Держфінінспекцією України рекомендовано здійснити низку заходів, а саме:

- розглянути результати оцінки якості внутрішнього аудиту на засіданні колегії Мінкультури за участю представників Держфінінспекції України;

- забезпечити підпорядкування Відділу безпосередньо Міністру, із дотриманням вимог постанови № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту;

- відмежувати від діяльності Відділу функцій (завдань), які не визначені постановою № 1001, зокрема, проведення комісійних перевірок та функції із запобігання та протидії корупційним проявам;

- укомплектувати вакантні посади Відділу із дотриманням вимог законодавства в частині освітньо-кваліфікаційних вимог до працівників підрозділу внутрішнього аудиту та розглянути питання щодо збільшення штатної чисельності внутрішніх аудиторів у Мінкультури, з огляду на наявну кількість об’єктів аудиту в системі Мінкультури;

- передбачити розгляд на засіданнях колегії результатів внутрішнього аудиту не рідше 1 разу на рік та розглянути питання щодо включення керівника Відділу до складу колегії Мінкультури;

- доопрацювати внутрішню організаційно-правову базу із внутрішнього аудиту з урахуванням зауважень, викладених у звіті за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

- розробити у Відділі план економічних навчань та здійснювати систематичне підвищення кваліфікації його працівників;

- здійснювати відбір об’єктів аудиту до плану виключно з урахуванням оцінки ризиків або інших критеріїв відбору об'єктів аудиту;

- формувати плани на підставі розрахунку обсягів часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженості працівників підрозділу для проведення внутрішніх аудитів;

- забезпечити належну підготовку до проведення внутрішніх аудитів, а також повноту дослідження програмних питань аудитів із застосуванням усіх необхідних аудиторських дій (методів, прийомів, процедур);

- здійснювати чітку кваліфікацію порушень із посиланнями на відповідні нормативно-правові акти, а при виявленні фактів порушень досліджувати причини їх вчинення;

- забезпечити дієвість наданих аудиторських рекомендацій, в тому числі визначення у них механізмів попередження виникнення порушень, недоліків та визначення очікуваних результатів від упровадження рекомендацій, із дотриманням вимог п. 6.17. глави 6 розділу ІІІ Стандартів внутрішнього аудиту;

- посилити контроль в системі Мінкультури за усуненням та відшкодуванням порушень, виявлених контрольними заходами органів Держфінінспекції;

- розглянути питання щодо відповідності займаній посаді керівника Відділу внутрішнього аудиту.

Рекомендації, надані Держфінінспекцією України за результатами проведеної зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, Мінкультури враховано, крім підпорядкування Відділу безпосередньо Міністру, із дотриманням вимог постанови № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту; а також укомплектування вакантних посади Відділу та питання щодо збільшення штатної чисельності внутрішніх аудиторів у Мінкультури, з огляду на наявну кількість об’єктів аудиту в системі Мінкультури.