10 серпня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Внутрішній контроль та внутрішній аудит у державному секторі » Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у державному секторі» Про стан внутрішнього аудиту в Антимонопольному комітеті України версія для друку
Про стан внутрішнього аудиту в Антимонопольному комітеті України 16 квiтня 2013

Державною фінансовою інспекцією України проведено планову оцінку якості внутрішнього аудиту в Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) за 2012 рік, якою засвідчено, що в системі Комітету функція внутрішнього аудиту перебуває  на стадії становлення.

Виконання функції з внутрішнього аудиту в Комітеті покладено на Сектор внутрішнього аудиту (далі – Сектор), який є самостійним структурним підрозділом, керівник якого відповідно до Положення про Сектор підпорядкований та підзвітний безпосередньо Голові Комітету.

Оцінкою якості внутрішнього аудиту (далі – оцінка якості) засвідчено, що впродовж дослідженого періоду підрозділом внутрішнього аудиту не в повному обсязі забезпечено виконання завдань, передбачених Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (далі - Порядок № 1001).

Така ситуація склалася через певні організаційно-функціональні недоліки, які перешкоджають повноті реалізації функції внутрішнього аудиту.

У розроблених та затверджених внутрішніх документах з внутрішнього аудиту не враховано окремих вимог нормативно-правових актів вищого рівня у сфері внутрішнього аудиту. Ці документи потребують суттєвих доопрацювань та уточнень. Загальним недоліком внутрішньої нормативно-правової бази є те, що її положення (вимоги) дублюють норми Порядку № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту без деталізації окремих процедур.

На момент проведення оцінки якості в Комітеті відсутня чітка система планування діяльності з внутрішнього аудиту. Відсутність системи оцінки ризиків, установленої періодичності та інших критеріїв відбору об'єктів до плану, призвела до неналежного планування та організації внутрішніх аудитів, оскільки фактично замість внутрішніх аудитів проводилися контрольні заходи у вигляді перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольних суб'єктів. Поза увагою внутрішнього аудиту залишилися такі об'єкти контролю, як контрольно-наглядові функції й інші функції (завдання) Комітету та його територіальних відділень, визначені законодавством.

Такий підхід обумовив всі інші недоліки і прорахунки в організації, документуванні і реалізації результатів внутрішніх аудитів.

Процеси організації і проведення внутрішніх аудитів не повною мірою відповідають нормативно-правовим актам вищого рівня та внутрішнім документам Комітету. Програми внутрішніх аудитів є типовими як для аудитів відповідності/фінансових аудитів, так  і для аудитів ефективності, що, своєю чергою, призвело до типовості викладення інформації і в аудиторських звітах. Документування результатів аудитів також відбувалося з численними недоліками.

Проведеним аналізом ефективності аудиторських дій, у контексті наданих внутрішнім аудиторам повноважень, установлено, що в аудитах, які проводить Сектор, немає аналітичної спрямованості. Подальші кроки внутрішніх аудитів, а саме – здійснення комплексної оцінки діяльності суб'єктів, аналіз та дослідження причин системного вчинення порушень та визначення механізмів їх попередження і недопущення у подальшій діяльності, проводилися частково. При цьому встановлено факти, коли важливим питанням приділялась недостатня увага, а до другорядних питань простежувалось занадто прискіпливе ставлення.

Наприклад, в аудиторському звіті від 16.11.2012 № 8 (аудит в Центрі комплексних досліджень із питань антимонопольної політики) задокументовано факт сплати пені на суму 0,09 грн, яка "відшкодована до державного бюджету в повному обсязі". Водночас цим самим аудитом установлено, що за період 2011-й – 9 місяців 2012 року Центром досліджень виконано науково-дослідних робіт (НДР) за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 2,5 млн гривень. Проте у звіті відсутня інформація про фактичну наявність результатів НДР і лише зазначено, що затверджені в 2011 році НДР передано до Комітету в повному обсязі відповідно до акта приймання-передачі НДР від 17.04.2012 № 1.

Аудиторські рекомендації не спрямовані на покращання діяльності підконтрольного суб'єкта загалом, а мають ревізорський характер, тобто спрямовані, тільки на усунення виявлених порушень і недоліків.

Внутрішніми документами не регламентовано порядку реалізації результатів внутрішніх аудитів. Процедури моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій також не конкретизовані. Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій спрямований на усунення недоліків і порушень. При цьому через несуттєвість виявлених порушень і недоліків переважна їх більшість усувається під час аудиту. За результатами 9-ти проведених впродовж 2012 року внутрішніх аудитів встановлено фінансових порушень на загальну суму 2,05 тис. гривень, з яких на момент завершення оцінки якості відшкодовано 0,55 тис. грн, або 27 % від загальної суми. При цьому завантаженість працівників Сектору на проведення внутрішніх аудитів за 2012 рік становила від 49 до 54 відсотків.

Також, оцінкою якості засвідчено, що мають місце факти недостовірності звітності за результатами внутрішніх аудитів.

Отже, з огляду на те, що бюджетні призначення передбачені Комітету лише на утримання центрального апарату та територіальних відділень, а також характер виявлених порушень і недоліків, то дослідження такого об'єкта внутрішнього аудиту, як фінансово-господарська діяльність певного підконтрольного суб'єкта в системі Комітету, не актуальне. Тобто найбільшу увагу внутрішнього аудиту слід зосередити на оцінці виконання функцій (завдань) Комітету та його територіальних відділень. Тобто діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, зважаючи на специфіку діяльності Комітету, насамперед повинна бути спрямована на проведення аудитів ефективності.

З метою покращання стану та розвитку внутрішнього аудиту в Антимонопольному комітеті України Держфінінспекцією України рекомендовано здійснити низку заходів, а саме:

1. Розглянути результати оцінки якості внутрішнього аудиту на засіданні колегії Комітету за участю представників Держфінінспекції України.

2. Доопрацювати внутрішню нормативно-правову базу підрозділу внутрішнього аудиту з урахуванням зауважень, викладених у звіті за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту.

3. З метою налагодження системи планування діяльності з внутрішнього аудиту забезпечити:

- хоплення внутрішніми аудитами контрольно-наглядових функції та інших функцій (завдань) Комітету та його територіальних органів, визначених законодавством;

- здійснення відбору об’єктів аудиту до плану з урахуванням оцінки ризиків, періодичності та інших критеріїв відбору об'єктів аудиту;

- формування планів на підставі розрахунку обсягів часу на проведення всіх внутрішніх аудитів та завантаженості працівників підрозділу для проведення внутрішніх аудитів.

4. З метою підвищення якості організації внутрішніх аудитів та документування їх результатів забезпечити:

- належну підготовку до проведення внутрішніх аудитів відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту;

- дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту при складанні розпорядчого документа на проведення внутрішнього аудиту;

- дослідження всіх питань програм внутрішніх аудитів;

- чітку кваліфікацію порушення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти  при виявленні фактів порушень;

- належну обґрунтованість висновків;

- зазначення періоду вибірки або окремих документів, які підлягали перевірці, при здійсненні вибіркових перевірок;

- покращання якості викладення інформації в аудиторських звітах.

5. Для ефективної реалізації результатів внутрішніх аудитів забезпечити надання аудиторських рекомендацій відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту (зокрема, в частині надання конструктивних пропозицій про удосконалення досліджених аспектів діяльності підконтрольних суб’єктів та відповідного алгоритму їх застосування).

6. За результатами оцінки якості внутрішнього аудиту в Комітеті за 2012 рік, проведеної Держфінінспекцією України, розглянути питання щодо відповідності займаній посаді керівника підрозділу внутрішнього аудиту.